کاهش ریسک در بیمه باربری

نویسنده: الهام زرقانی 

انتشار: ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 366 مهر 1397

بيمه حمل و نقل کالا،سابقه اي چندين هزارساله داردکه  يکي ازنخستين صورت هاي پيدايش بيمه به بازرگانان چيني برميگرددکه براي جلوگيري ازخطرنابودي همه سرمايه هاي خودازحوادثي که درپهنه درياهارخ ميداد،بارها وکالاهاي شان را در چندکشي وقايق هاي مختلف بارگيري مي کردند.بازرگانان فنيقي و بابلي نيزروش هاي پيشرفته تري را آموخته بودند و براي تامين هزينه بار و کشتي خود وام بابهره بالا دريافت مي کردند و در صورتي که حادثه اي براي آنان پيش مي آمدکل وام ها بابهره ها بخشيده مي شد.اماتاريخ بيمه حمل ونقل کالابه شکل امروزي ازابتداي قرن هفدهم شروع مي شودوبازرگانان و کشتي داران انگليسي باگردهمائي درکافه اي بنام لويدزقرارگذاشتندتادرسود وزيان سفرهاي دريائي بايکديگرسهيم باشندوبه اين ترتيب نخستين سنگ بناي بيمه لويدزومتعاقب آن بيمه هاي ديگرگذاشته شد.

نقطه شروع فعاليت هاي بيمه اي درايران بنام دوموسسه روسي درسال 1289 ثبت شده است. ولي تاريخ نشان مي دهد که تاسال 1314حدود13شرکت خارجي بازاربيمه کشورراقبضه کرده بودند.در15آبان همين سال بودکه بنابرضرورت هاي جامعه، شرکت سهامي بيمه ايران شکل گرفت وامروزه مي بينيم که صنعت بيمه چه نقش حياتي دربازارکسب وکارومبادلات تجاري داخلي وبين المللي ايفامي کند.اهميت بيمه آنچنان درتاروپودجوامع مختلف،بويژه جوامع پيشرفته تنيده شده است که چه بسا ممکن است باکوچکترين حادثه ي فاقد پوشش بيمه اي،صاحب خسارت، ازکل هستي خود ساقط شودودرمبادلات بين المللي نيزبدون توجه به سازوکارهاي بيمه اي، حمل کوچکترين محموله غيرممکن به نظرميرسد.به همين دليل امروزه درايران شرکت هاي متعدد بيمه اي درزمينه هاي مختلف، پوشش بيمه اي مي دهند که مي توان يک موردآن را  بيمه حمل ونقل درزمينه هاي دريائي، هوائي،زميني،ريلي وگردشگري نام برد.براي آگاهي ازچندوچون بيمه باربري درايران ونيزاهميت نقش اين نوع پوشش بيمه اي درحفظ سرمايه هاي مردمي با دکتر الهام صبور، مدير بيمه‌هاي باربري بيمه تعاون که 15 سال سابقه فعاليت در  صنعت بيمه دارد، به گفت‌وگو نشستيم.

  • افزودن به لیست مقایسه
  • اضافه کردن به علاقه مندی ها

۸,۰۰۰ تومان

نقد و بررسی اجمالی

کاهش ریسک در بیمه باربری

نویسنده: الهام زرقانی 

انتشار: ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 366 مهر 1397

بيمه حمل و نقل کالا،سابقه اي چندين هزارساله داردکه  يکي ازنخستين صورت هاي پيدايش بيمه به بازرگانان چيني برميگرددکه براي جلوگيري ازخطرنابودي همه سرمايه هاي خودازحوادثي که درپهنه درياهارخ ميداد،بارها وکالاهاي شان را در چندکشي وقايق هاي مختلف بارگيري مي کردند.بازرگانان فنيقي و بابلي نيزروش هاي پيشرفته تري را آموخته بودند و براي تامين هزينه بار و کشتي خود وام بابهره بالا دريافت مي کردند و در صورتي که حادثه اي براي آنان پيش مي آمدکل وام ها بابهره ها بخشيده مي شد.اماتاريخ بيمه حمل ونقل کالابه شکل امروزي ازابتداي قرن هفدهم شروع مي شودوبازرگانان و کشتي داران انگليسي باگردهمائي درکافه اي بنام لويدزقرارگذاشتندتادرسود وزيان سفرهاي دريائي بايکديگرسهيم باشندوبه اين ترتيب نخستين سنگ بناي بيمه لويدزومتعاقب آن بيمه هاي ديگرگذاشته شد.

نقطه شروع فعاليت هاي بيمه اي درايران بنام دوموسسه روسي درسال 1289 ثبت شده است. ولي تاريخ نشان مي دهد که تاسال 1314حدود13شرکت خارجي بازاربيمه کشورراقبضه کرده بودند.در15آبان همين سال بودکه بنابرضرورت هاي جامعه، شرکت سهامي بيمه ايران شکل گرفت وامروزه مي بينيم که صنعت بيمه چه نقش حياتي دربازارکسب وکارومبادلات تجاري داخلي وبين المللي ايفامي کند.اهميت بيمه آنچنان درتاروپودجوامع مختلف،بويژه جوامع پيشرفته تنيده شده است که چه بسا ممکن است باکوچکترين حادثه ي فاقد پوشش بيمه اي،صاحب خسارت، ازکل هستي خود ساقط شودودرمبادلات بين المللي نيزبدون توجه به سازوکارهاي بيمه اي، حمل کوچکترين محموله غيرممکن به نظرميرسد.به همين دليل امروزه درايران شرکت هاي متعدد بيمه اي درزمينه هاي مختلف، پوشش بيمه اي مي دهند که مي توان يک موردآن را  بيمه حمل ونقل درزمينه هاي دريائي، هوائي،زميني،ريلي وگردشگري نام برد.براي آگاهي ازچندوچون بيمه باربري درايران ونيزاهميت نقش اين نوع پوشش بيمه اي درحفظ سرمايه هاي مردمي با دکتر الهام صبور، مدير بيمه‌هاي باربري بيمه تعاون که 15 سال سابقه فعاليت در  صنعت بيمه دارد، به گفت‌وگو نشستيم.

نویسنده: الهام زرقانی 

انتشار: ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره 366 مهر 1397

بيمه حمل و نقل کالا،سابقه اي چندين هزارساله داردکه  يکي ازنخستين صورت هاي پيدايش بيمه به بازرگانان چيني برميگرددکه براي جلوگيري ازخطرنابودي همه سرمايه هاي خودازحوادثي که درپهنه درياهارخ ميداد،بارها وکالاهاي شان را در چندکشي وقايق هاي مختلف بارگيري مي کردند.بازرگانان فنيقي و بابلي نيزروش هاي پيشرفته تري را آموخته بودند و براي تامين هزينه بار و کشتي خود وام بابهره بالا دريافت مي کردند و در صورتي که حادثه اي براي آنان پيش مي آمدکل وام ها بابهره ها بخشيده مي شد.اماتاريخ بيمه حمل ونقل کالابه شکل امروزي ازابتداي قرن هفدهم شروع مي شودوبازرگانان و کشتي داران انگليسي باگردهمائي درکافه اي بنام لويدزقرارگذاشتندتادرسود وزيان سفرهاي دريائي بايکديگرسهيم باشندوبه اين ترتيب نخستين سنگ بناي بيمه لويدزومتعاقب آن بيمه هاي ديگرگذاشته شد.

نقطه شروع فعاليت هاي بيمه اي درايران بنام دوموسسه روسي درسال 1289 ثبت شده است. ولي تاريخ نشان مي دهد که تاسال 1314حدود13شرکت خارجي بازاربيمه کشورراقبضه کرده بودند.در15آبان همين سال بودکه بنابرضرورت هاي جامعه، شرکت سهامي بيمه ايران شکل گرفت وامروزه مي بينيم که صنعت بيمه چه نقش حياتي دربازارکسب وکارومبادلات تجاري داخلي وبين المللي ايفامي کند.اهميت بيمه آنچنان درتاروپودجوامع مختلف،بويژه جوامع پيشرفته تنيده شده است که چه بسا ممکن است باکوچکترين حادثه ي فاقد پوشش بيمه اي،صاحب خسارت، ازکل هستي خود ساقط شودودرمبادلات بين المللي نيزبدون توجه به سازوکارهاي بيمه اي، حمل کوچکترين محموله غيرممکن به نظرميرسد.به همين دليل امروزه درايران شرکت هاي متعدد بيمه اي درزمينه هاي مختلف، پوشش بيمه اي مي دهند که مي توان يک موردآن را  بيمه حمل ونقل درزمينه هاي دريائي، هوائي،زميني،ريلي وگردشگري نام برد.براي آگاهي ازچندوچون بيمه باربري درايران ونيزاهميت نقش اين نوع پوشش بيمه اي درحفظ سرمايه هاي مردمي با دکتر الهام صبور، مدير بيمه‌هاي باربري بيمه تعاون که 15 سال سابقه فعاليت در  صنعت بيمه دارد، به گفت‌وگو نشستيم.

مشخصات فنی

کاهش ریسک در بیمه باربری

تاریخ انتشار

منبع

نوع فایل

برند

الهام زرقانی

الهام زرقانی روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه‌های حمل و نقل جاده‌ای ریلی، ریلی، دریایی و هوایی است. او فعالیت حرفه‌ای خود را در ماهنامه صنعت حمل و نقل دنبا می‌کند.

نظرات کاربر به:

کاهش ریسک در بیمه باربری

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

لازم است محتوای ارسالی منطبق برعرف و شئونات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند، تمسخرو توهین باشد.

از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.

در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه‌ی نظر درباره‌ی کالا ارائه‌ی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند خرید یک محصول توسط ایشان است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کاهش ریسک در بیمه باربری”

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


محصولات مرتبط

از ما بپرسید
ارسال از طریق واتساپ